Kancelaria – Usługi

W ramach prowadzonej działalności zawodowej świadczę profesjonalne usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Pomoc prawna świadczona jest między innymi w ramach udzielania pojedynczych konsultacji i porad prawnych, opracowywania różnych pism sądowych i pozasądowych             ale również w ramach stałej obsługi prawnej oraz zastępstwa prawnego i reprezentowania klientów przed sądami, organami ścigania, organami egzekucyjnymi,                                   czy też innymi podmiotami i osobami trzecimi

Zapewniam indywidualne podejście do każdego klienta każdorazowo świadcząc pomoc prawną z należytą starannością i sumiennością oraz zapewnieniem należnej uwagi i czasu na właściwe rozwiązanie zaistniałego problemu.

Powyższe przejawia się także w zakresie indywidualnego ustalenia należnego honorarium za świadczoną pomoc, z uwzględnieniem rodzaju i zawiłości sprawy,                                          a także sytuacji majątkowo – zarobkowej klienta.

Serdecznie zapraszam

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KANCELARII

to w szczególności:

Prawo karne, w tym prawo karne wykonawcze i karnoskarbowe

Tak w zakresie prawa materialnego i procesowego, a także w zakresie spraw o wykroczenia i dotyczących postępowań w sprawach nieletnich.

W szczególności wykroczenia i przestępstwa: drogowe, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko wiarygodności dokumentów , tak zarówno w zakresie obrony podejrzanych, oskarżonych i obwinionych a także reprezentowania pokrzywdzonych – na każdym etapie sprawy. Ponadto w sprawach dotyczących skazanych na etapie postępowania wykonawczego w zakresie wykonania kary a w tym: jej wstrzymania, odroczenia, udzielenia przerwy, warunkowego przedterminowego zwolnienia czy też warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Prawo cywilne i gospodarcze

Tak w zakresie prawa ogólnego, prawa własności i innych praw rzeczowych, prawa zobowiązań oraz spadków.

W szczególności: w zakresie spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych; ubezwłasnowolnienia; nabycia i utraty własności; zniesienia współwłasności; zasiedzenia; roszczeń związanych z umowami, w tym roszczeń o zapłatę i dokonanie stosownych rozliczeń; roszczeń związanych z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem i rentą; spraw egzekucyjnych (komorniczych); spraw spadkowych: w tym stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku oraz innych rozliczeń spadkowych; jak również z zakresu spraw wieczystoksięgowych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W szczególności sprawy dotyczące ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa; sprawy rozwodowe oraz o zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego; sprawy o alimenty; uregulowanie kontaktów z dziećmi oraz ustalenie ich miejsca pobytu; sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym zawieszenia, ograniczenia, pozbawienia oraz przywrócenia tej władzy; sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Prawo pracy

W szczególności sprawy dotyczące: stosunku pracy, w tym nawiązania, rozwiązania lub wygaśnięcia tego stosunku; roszczeń związanych z wynagrodzeniem za pracę oraz innymi świadczeniami, w tym urlopami, rozliczeniem godzin nadliczbowych, czy też świadczeniami socjalnymi; innych roszczeń wynikających z wzajemnych obowiązków pracownika bądź pracodawcy.